3-7-18

RON DEMAAGD PROGRAM

SHORT LAP
80 YARD SLED PUSH
SHORT LAP
80 YARD KB CARRY
SHORT LAP
80 YARD OH PLATE CARRY
SHORT LAP
80 YARD SPRINT